2022 Yılı 1. Dönem (Mayıs) İl İçi Atama ve Yer Değişikliği İle İlgili İlan
26 Nisan 2022

            25/02/2019 tarihli ve 2833 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönerge” gereği, Kırıkkale ilinde yer alan sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin isteğe bağlı olarak 2022 Yılı 1. Dönemi (Mayıs) İli İçi Atama ve Yer Değiştirme işlemleri aşağıdaki takvim, usul esaslar ve sınırlamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
 

 SIRA 

TARİH 

AÇIKLAMA 

1

26.04.2022

Müracaat usullerinin ve münhal kadroların ilan edilmesi

2

05.05.2022-13.05.2022

Başvuruların Müdürlüğümüz Evrak Birimine teslim edilmesi

3

20.05.2022

Müracaatları Komisyonca kabul edilen ve edilmeyenler ile hizmet puanlarının ilanı

4

23.05.2022-24.05.2022

Müracaatı komisyonca reddedilenlerin itirazlarının ve hizmet puanı itirazlarının alınması

5

26.05.2022

İtiraz sonuçlarının ilan edilmesi

6

30.05.2022

Yerleştirme sonuçlarının ilanı


USÛL VE ESASLAR
1.Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel kadrolu olarak çalıştığı unvan/branşta ilân edilen tüm münhal kadrolara başvuru yapılabilecektir. 
2.Tayin başvurularının müracaat tarihleri arasında Müdürlüğümüz Evrak Birimine yapılacaktır.
3.Başvurular; Atama Nakil Talep Formunun doldurulup imzalanarak tercihlerin yapılması (en fazla beş tercih yapılacaktır) ve kadrosunun bulunduğu sağlık kurum ve kuruluş yöneticisine onaylatılıp belirtilen süre içerisinde Müdürlüğümüz Evrak Birimine şahsen veya noter onaylı vekâlet ile elden teslim edilmesi halinde değerlendirmeye alınacaktır.
4.Başvuran personelin yerleştirme işlemleri, ÇKYS’de hesaplanan hizmet puanları esas alınarak (en yüksek hizmet puanından aşağı doğru) yapılacaktır. Bu nedenle personelce başvuru belgesine, T.C. Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sisteminden (PBS) alınacak hizmet puanını gösterir belgenin de sağlık kurum ve kuruluş yöneticisine onaylatılarak eklenmesi gerekmektedir. Personelin hizmet puanı eşit olması halinde çalışma süresi esas alınır, çalışma süresinin de eşit olması halinde kura ile yerleştirme işlemleri yapılacaktır.
5.Başvurularını iptal ettirmek isteyenler iptal istemiyle ilgili dilekçelerini 27.05.2022  tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Evrak Birimine teslim etmeleri halinde müracaatları değerlendirmeye alınacaktır.
6.Başvuruda bulunan personelin müracaat evrakları, İl İçi Atama ve Yer Değişikliği Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilmeye alınacaktır. Yerleştirme sonuçları Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğünün resmi internet adresinden (www.kirikkaleismsaglik.gov.tr) duyurulacaktır.
7.Açılan münhal kadrolara yerleştirilenlerin ayrılışları sağlık kurum ve kuruluş yöneticilerince atanma tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde sağlanacaktır. Ataması yapılan personelden, yerine yeni atama yapılmadan görevden ayrılması halinde hizmeti aksayacak olanların görevden ayrılış işlemleri, yerine yeni atama yapıldıktan sonra sonuçlandırılacaktır ve bu süre 2 ayı geçmeyecektir.
8.Müracaat şartlarını taşımadığı halde yerleştirmesi yapılan personelin atamaları sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

MÜRACAAT SINIRLAMALARI
1.Son başvuru tarihi itibariyle, kadrosunun bulunduğu sağlık kurum ve kuruluşuna en son atama işlemine müteakip 13 Mayıs 2021 ve öncesinde kurumundaki görevine başlamış olması halinde müracaatları kabul edilecektir.
2.2022 Yılı 1. Dönem (Mayıs) Atama ve Yer Değiştirme suretiyle atamasında yerleştirmesi yapılan personelden kendi istekleriyle yerleştirilme işlemini veya atama kararını iptal ettirenler ile süresi içinde ayrılışlarını yapmama nedeniyle ataması iptal edilenler, 2022 Yılı “İl İçi 2. Dönem (Kasım) Atama ve Yer Değiştirme Tayinine” başvuruda bulunamayacaklardır.
3.657 sayılı Kanunun 4/B, 4/C ve 4/D maddesine göre istihdam edilen personel, 663 Sayılı KHK kapsamında sözleşme imzalayan personel ile halen Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında sözleşmeli Aile Sağlığı Çalışanı olarak görev yapanlar müracaat edemeyeceklerdir.
4.Aylıksız izinde olan (doğum, askerlik vb.) personelin başvuruları kabul edilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin yerleştirme tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.
5.Atanma talebinde bulunup görev yerinden ayrılmak isteyen personelin; kadrosunun bulunduğu sağlık kurum ve kuruluşundaki kendi unvan/branşında kadrolu çalışan sayısının (Aile Sağlığı Çalışanları hariç)  5 ve üzeri olan yerlerde PDC oranının %80’ine kadar ayrılmasına, kadrosunun bulunduğu sağlık kurum ve kuruluşundaki kendi unvan/branş’ında kadrolu çalışan sayısının (Aile Sağlığı Çalışanları hariç) 5’in altında olan yerlerde 1’er personelin ayrılmasına izin verilecektir. (PDC oranı hesaplamasında %80 oranının tekabül ettiği rakam virgülden sonra 5 ve üzeri ise yukarı, 5’in altında ise rakam aşağı tamamlanır.) 
6.İl merkezinde bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personeller, yine il merkezindeki sağlık kurum ve kuruluşlarındaki boş kadrolara başvuru yapamayacaktır.
7.İl Sağlık Müdürlüğü ilan edilen sağlık kurum ve kuruluşları ile unvan ve branşlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutacaktır.

İl İçi Atama ve Yer Değişikliği Talep Formu
2022 Yılı (Mayıs) 1. Dönem İl İçi Atama ve Yer Değişikliği Münhal Kadro Listesi