2022 yılı Mart-Aralık Döner Sermaye Komisyonu üye seçimi
03 Mart 2022

8/11/2014 tarihli ve 29189 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeline Ek Ödeme Yapılmasına dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmış, 03 Şubat 2022 Tarih ve 31739 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Ek Ödeme Yönetmeliği 01 Mart 2022 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 
Sağlık Bakanlığı Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Ek Ödeme Yönetmeliğinin 6.maddesinin;
d) İlçe sağlık müdürleri veya toplum sağlığı merkezi başkanlarından biri.
e) İl ambulans servisi başhekimi veya başhekimlerinden biri.
f) Halk sağlığı laboratuvar sorumlusu veya sorumlularından biri.
g) Tabip personel arasından bir temsilci.
ğ) Sağlık hizmetleri sınıfı (tabip hariç) personel arasından bir temsilci
h) Teknik, genel idare ve yardımcı hizmetler sınıflarını temsilen bir personel
üyelerin, mezkur yönetmeliğin 6. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "İkinci fıkranın (d), (e), (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen üyeler, ilgili personelin kendi aralarında yapacakları seçimle belirlenir ve ayrıca birer yedek üye seçilir. Seçimin usul ve esasları il sağlık müdürlüğünce yazılı olarak belirlenerek ilgili personele duyurulur." hükmü gereği 01 Mart 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında görev yapacak Döner Sermaye Komisyon Üyeleri belirlenecektir.
01.03.2022-31.12.2022 tarihlerini kapsayan Döner Sermaye Komisyonunda temsilci olarak 10(on) ay görev yapmak isteyen personel "unvanına uygun" temsilciliğe aday olmak için Müdürlüğümüz gelen evrak birimine en geç 04 Mart 2022 Cuma günü mesai bitimine kadar dilekçe ile başvuracak olup, bu tarihten sonraki başvurular işleme alınmayacaktır. Bir temsilcilik için birden fazla başvuru olması durumunda personel arası 07 Mart 2022 Pazartesi günü saat 12:00'da Müdürlüğümüz toplantı salonunda seçim yapılacak olup aşağıdaki hususlara göre 1(bir) asil, 1(yedek) üye seçilecektir.
Bu bağlamda; kapalı zarf usulü ile yapılacak seçimde en çok oyu alan 1.aday asil üye, 2.aday yedek üye seçilecektir. Oyların eşit olması durumunda, hizmet yılı, derece/kademe/ek göstergesine göre; bu bilgilerinde eşit olması durumunda kura yöntemi ile üyeler belirlenecektir. Seçilen üyeler 2022 yılı Mart-Aralık arası Döner Sermaye Komisyonunda, "seçildiği unvanın temsilcisi" olarak görev yapacaktır.