2024 Yılı Sürekli İşçi İl İçi Yer Değişikliği İlanı
27 Haziran 2024

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 18/01/2024 tarihli ve 234488490 sayılı yazısı ve ekli 16/01/2024 tarihli ve 2343966808 sayılı Bakanlık Makam onayı ile yürürlüğü giren “Sürekli İşçilerin Yer Değiştirmelerine İlişkin Usul ve Esaslar” ve İşletme Toplu İş Sözleşmesinin İş ve İşyeri Değişikliğine İlişkin Usul ve Esaslar başlıklı 19 uncu maddesi fıkrası 9’da belirtilen “Kapsama dâhil işçilerin, il içerisindeki işyeri değişikliği talepleri, sağlık birimlerinin işçi ihtiyacı ve kadro durumu açısından değerlendirilerek adil ve dengeli dağılımı ile hizmetin aksamadan sürdürülmesi göz önünde bulundurularak İl Sağlık Müdürlüğü onayı ile yapılacaktır.” hükmü gereğince; 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uyarınca Sürekli İşçi unvanında görev yapan ve yukarıda yer alan İşletme Toplu İş Sözleşmesi kapsamında aşağıda belirtilen takvim doğrultusunda 2024 Yılı İl İçi Yer Değişikliği gerçekleştirilecektir.

İL İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİ TAKVİMİ

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

27.06.2024

Müracaat usullerinin ve münhal kadroların ilan edilmesi

2

27.06.2024-05.07.2024

Başvuruların Müdürlüğümüz Evrak Birimine teslim edilmesi

3

08.07.2024

Müracaatları Komisyonca kabul edilen ve edilmeyenler ilanı

4

09.07.2024-10.07.2024

Müracaatı komisyonca reddedilenlerin itirazlarının alınması

5

11.07.2024

İtiraz sonuçlarının ilan edilmesi

6

16.07.2024

Yerleştirme sonuçlarının ilanı


1.2024 Yılı İl İçi Yer Değişikliğine, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta iken, 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi gereğince sürekli işçi kadrolarına geçişi sağlanan personel başvuramayacaktır.
2.Başvurular; Atama Nakil Talep Formunun doldurulup imzalanarak tercihlerin yapılması (en fazla beş tercih yapılacaktır) ve kadrosunun bulunduğu sağlık kurum ve kuruluş yöneticisine başvuru formundaki bilgilerin doğruluğunu onaylatarak belirtilen süre içerisinde Müdürlüğümüz Evrak Birimine şahsen veya noter onaylı vekâlet ile elden teslim edilmesi halinde değerlendirmeye alınacaktır.
3.Son başvuru tarihinden 2 (iki) yıl öncesi itibariyle (5 Temmuz 2022 ve öncesi itibariyle), ilk defa atananlar ile il içi, il dışı dönem tayini ve becayiş nedeniyle yer değişikliği yapanların kadrosunun bulunduğu sağlık kurum ve kuruluşuna atama işlemi ile kurumundaki görevine başlamış olması halinde müracaatları kabul edilecektir.
4.İller arası yer değişikliği talebi aktif olan sürekli işçiler il içi yer değişikliği kurasına müracaat edemeyecektir.
5.Başvurular, sadece ilan edilen unvan/branş ve münhal kadro olarak ilan edilen sağlık tesisleri için yapılacaktır. İlan edilen unvan/branş ve münhal kadro dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.
6.Sürekli işçilerin yerleştirme işlemlerinde, münhal pozisyondan fazla müracaat olması halinde, sırasıyla söz konusu personelin kamuda kadrolu olarak göreve başladığı tarih önceliğine göre sıralama yapılarak yerleştirme işlemi yapılacaktır. Göreve başlama tarihi aynı olması halinde yerleştirme işlemi kura (ad çekme) ile sonuçlandırılacaktır.
7.2024 Yılı İl İçi Yer Değişikliği sonucu İl içi yer değişikliği ile ataması yapılan personelin en geç atama tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde kurumundan ayrılış yapması gerekmektedir.
8.İl İçi Yer Değişikliğine hak kazananlardan başvurularını iptal ettirmek isteyenler iptal istemiyle ilgili dilekçelerini 12.07.2024  tarihi mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Evrak Birimine teslim etmeleri halinde müracaatları değerlendirmeye alınacaktır.
9. İl içi yer değişikliği nedeniyle ataması yapıldıktan sonra atama kararını iptal ettirenlerin iptal tarihi itibariyle 2 yıl süre geçmeden tayin talebi değerlendirilmeyecektir.
10.Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
11. Atama sonuçları 2024 Yılı İl İçi Yer Değişikliği takviminde belirtildiği şekilde Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir.
12.İlan edilen sonuçlara itirazlar kura takviminde belirtilen tarihlere göre İl Sağlık Müdürlüğüne şahsen veya noter onaylı vekâlet ile elden teslim edilmesi halinde değerlendirmeye alınacaktır. Posta ya da kargo yolu ile gönderilen başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.
13. İl Sağlık Müdürlüğüne süresi içerisinde yapılan itiraz başvuruları 2024 Yılı İl İçi Yer Değişikliği takvimi çerçevesinde Komisyonca değerlendirilerek, İl Sağlık Müdürlüğü web sitesinde yayınlanacaktır aynı zamanda itiraz sahibine yazılı cevap verilecektir.
14.İtiraz başvuruları değerlendirildikten sonra kesin sonuçlar Müdürlüğümüz web sitesinde (https://kirikkaleism.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.
15.İl Sağlık Müdürlüğü ilan edilen sağlık kurum ve kuruluşları ile unvan ve branşlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutacaktır.

2024 YILI SÜREKLİ İŞÇİ İL İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİ MÜNHAL KADRO LİSTESİ
İL İÇİ ATAMA VE YER DEĞİŞİKLİĞİ TALEP FORMU