4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Yerleştirme Kurası İlan Metni
16 Kasım 2017

T.C.

KIRIKKALE VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

 

4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ
YERLEŞTİRME KURASI İLAN METNİ

 

İş bu ilan metni; Bakanlığımızın 11/04/2017 tarihli ve E.514 sayılı yazısında belirtildiği üzere 31/12/2016 tarihli ve 29935 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9644 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilip Maliye Bakanlığı tarafından vize edilen Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesisleri sözleşmeli personel pozisyonlarından EK-1 sayılı “Başvuru Yerleri” başlıklı listede yer alan münhal kadrolara yapılacak yerleştirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

1-Dayanak:

a) 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun,

b) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 4924 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, (Resmi Gazete 11.02.2015 tarih ve 29264 sayılı)

c) Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetler Genel Müdürlüğünün 28/03/2017 tarihli ve 82040698-010.06.99-430 sayılı yazısı. (2017/3 sayılı Genelge)

2- Kapsam:

Bu ilan metninde belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına, Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesisleri kadrosunda görevli olmaları kaydıyla;

a) Devlet Hizmet Yükümlüsü (DHY) kapsamında görev yapanlar başta olmak üzere; DHY’sini tamamlamış Tabipler başvuruda bulunabilirler. Bu unvan haricinde görev yapanlar ile Müdürlüğümüz mensubu olmayan personelin başvurusu değerlendirilmeyecektir.

b) Başvuru tarihi itibariyle, 663 sayılı KHK’nın 32 nci maddesi kapsamında sözleşmeli pozisyonda görev yapanların başvuruları değerlendirilmeyecektir.

c) 5258 sayılı Kanuna göre aile hekimliğine geçen hekimlerin başvuruda bulunabilmesi için müracaat tarihi itibari ile sözleşmeli aile hekimliği pozisyonundan ayrılmış olmaları gerekmektedir.

d) Başvuru tarihi itibariyle, halen 4924 sözleşmeli pozisyonda görev yapan personelin başvurusu değerlendirilmeyecektir. Daha önce 4924 sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmış olanların başvurularında ise ilgilinin sözleşmeli görevinden ayrıldığı tarihten itibaren yeniden 4924 sözleşmeli pozisyona geçiş için beklemesi gereken yasal süreyi tamamlayıp tamamlamadığının tespiti yapılarak, bu süreyi tamamlamadan başvuruda bulunduğu anlaşılan personelin başvurusu değerlendirilmeyecektir.

e) Başvuru tarihi itibariyle, herhangi bir nedenle (askerlik, doğum, vb.) ücretsiz izinli durumda bulunan personelin başvurusu değerlendirilmeyecektir.

3- Yerleştirme Kurası Uygulama Takvimi:

a) Bu ilan metni kapsamında yapılacak başvuru, değerlendirme, yerleştirme, atanma ve göreve başlama sürecine ilişkin olarak ilan metninin son sayfasında yayımlanan “İl Komisyonu Çalışma Takvimine” göre hareket edilecektir.

b) Takvimde belirtilen “Başvuru Süresi” içerisinde yapılmayan talepler değerlendirilmeyecektir.

c) Başvuruların ek'te yer alan “Başvuru Formu” ile yapılması zorunludur. İlgilisi tarafından usulüne uygun olarak doldurulacak form, formun verildiği yer tarafından (Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü/Toplum Sağlığı Merkezi/İlçe DH) EBYS’ye kaydedilecektir.Formun EBYS’de kayıt altına alındığı kayıt tarihi “başvuru tarihi” olarak esas alınacaktır. EBYS’de kayıtlı olmayan Form değerlendirilmeyecektir.

4- Başvurular ve Tercih Yerleri:

a) Başvurular, yalnızca bu ilan metninde yer alan münhal kadrolar için yapılacaktır. Söz konusu listede yer almayan sözleşmeli pozisyonlara yapılacak tercihler değerlendirilmeyecektir.

b) Başvuruların, tereddüt içermeyecek şekilde sağlıklı ve kısa sürede değerlendirilebilmesi amacıyla “tek tercih” yapılacaktır. Sehven veya bilinçli olarak 1 (Bir)’den fazla tercih içeren başvurularda, bu ilan metninde yer alan öncelikler esas alınmak kaydıyla varsa yalnızca ilgilinin kendi birimine ait tercihi dikkate alınacaktır. Diğer tercihleri ise “yok” hükmünde sayılacaktır.

c) DHY’li personel yalnızca kadrosunun bulunduğu birimdeki sözleşmeli pozisyona geçebileceğinden, kendi birimi dışındaki tercihleri değerlendirilmeyecektir.

5- Yerleştirme İşlemleri ve Yerleştirme Öncelikleri:

a) Yerleştirme işlemi, listede yer alan münhal kadroların ilan sıralamasına göre öncelikle aynı birimde görev yapanların yerleştirmeleri ile yapılacaktır. (Boş pozisyonlara öncelikle, pozisyonun vize edildiği birimde çalışan DHY’li personelin yerleştirilmesi yapılacak olup daha sonra boş pozisyon kalması halinde aynı birimde çalışan ve DHY’li olmayanların yerleştirilmeleri sağlanacaktır.)

b) İlçelerin aynı biriminde görev yapanların yerleştirme işlemlerinden sonra ise münhal kadroların ilan sıralamasına göre, Müdürlüğümüze bağlı diğer Toplum Sağlığı Merkezlerinde görev yapan personelin İlçe Toplum Sağlığı Merkezinde bulunan pozisyonlara yerleştirilmesi sağlanacaktır.

c) İlçelerde boş pozisyon kalmaması halinde; il merkezindeki pozisyonlara; öncelikle il merkezinde bulunanların yerleştirme işlemi yapılacak olup İl merkezinde bulunanların yerleştirme işlemi yapıldıktan sonra ise boş pozisyon kalması halinde diğer İlçe Toplum Sağlığı Merkezinde bulunanların yerleştirilmeleri yapılacaktır.

d) DHY’li personelin yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, söz konusu pozisyonun bulunduğu birimde sırasıyla hizmet süresine ve hizmet puanına öncelik verilerek yerleştirme yapılacaktır. Her iki durumda da eşitlik olması halinde yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.

e) DHY olmayanların yerleştirme işlemlerinde; boş sözleşmeli personel pozisyonundan fazla müracaat olması halinde, yerleştirme işlemleri kura ile yapılacaktır.

6- Sözleşmeli Pozisyona Atanma ve Göreve Başlayış İşlemleri:

a) Yerleştirilmeye hak kazanan personelin ÇKYS/İKYS üzerinden atama kararı oluşturularak Valilik Makam Onayına sunulacak olup, onaylanan Kararlar Müdürlüğümüzce ÇKYS/İKYS üzerinden kesinleştirildikten sonra resmiyet kazanacaktır.

b) Kura sonucunda yerleştirilen Tabiplerin, atama karar tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde 4924 sözleşmeli pozisyonda görevine başlaması zorunludur. Bu sürenin aşımında veya ilgilinin kendi yazılı talebi ile sözleşmeli pozisyona geçiş isteğinden vazgeçtiğini bildirmesi halinde atama kararı iptal edilecektir. Bu durumdaki personelin, hakkındaki söz konusu atama kararının iptal tarihinden itibaren 1 (Bir) yıl süre ile yeniden 4924 sözleşmeli pozisyona geçiş talebi değerlendirilmeyecek olup, kadronun boş kalmaması için sırası gelen diğer Tabip ünvanlı personelin atanma işlemi yapılacaktır.

c) Sözleşmeye geçiş işlemleri ÇKYS/İKYS üzerinden gerçekleştirilecek olup, ilgili personelin memuriyet görevinden ayrıldığı tarih itibariyle Müdürlüğümüzde hizmet sözleşmesini imzalaması suretiyle sözleşmeli pozisyonda görevine başlayışı yapılacaktır.

7- Diğer hususlar:

a) Başvuru esnasında DHY’li durumda bulunsa dahi, 20 Kasım 2017 tarihi itibariyle DHY süresini tamamlayanların başvuruları, DHY süresini tamamlayan personel olarak değerlendirilecektir.

b) Kura çekilmesine ihtiyaç duyulduğu takdirde; kura işlemleri, Komisyonumuz huzurunda -istekleri halinde, ilgililerin de katılımları sağlanarak- gerçekleştirilecektir. Kura tarihi ve kuraya dahil personel, başvuru değerlendirme sonuçları ile birlikte duyurulacaktır. Kura sonuçları Müdürlüğümüz web adresi olan http://www.kirikkale.ism.saglik.gov.tr/ sayfasında yayımlanacaktır.

c) Bu ilan metninde yer almayan hususlar hakkında Valilik Makamının kararı ile kurulan “Müdürlüğümüz 4924 sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Personel İl Komisyonunun” dayanaklarını teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerine uyulacaktır.

d) Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile başvurusunda, tercihinde veya hizmet süresi ya da hizmet puanı bilgilerinde hata veya tutarsızlık nedeniyle yerleştirmesi yapılmayan veya farklı bir tercihine yerleştirilen adaylar, bu durumdan dolayı bir hak iddia edemezler.

e) Sözleşmeli personel olarak atanabilmek için öngörülen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanlar, atanmış ve göreve başlatılmış olsalar bile sözleşmeleri feshedilerek yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybederler.

g) Başvurular, Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü 4924 sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Personel İl Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ İL KOMİSYONU ÇALIŞMA TAKVİMİ

S.N

TARİH

AÇIKLAMA

1

14 KASIM 2017

MÜNHAL POZİSYONLARIN İLANI

2

15 KASIM-17 KASIM 2017

BAŞVURU SÜRESİ

3

20 KASIM 2017

BAŞVURULARIN İNCELENMESİ- DEĞERLENDİRME VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

4

21 KASIM 2017

SONUÇLARIN İLANI

4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK MÜNHAL POZİSYONLAR

S.N

BİRİM ADI

TABİP

UZMAN TABİP(AİLE HEKİMİ)

1

KIRIKKALE ÇELEBİ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

1

-

2

KIRIKKALE DELİCE İLÇE DEVLET HASTANESİ

-

1

3

KIRIKKALE SULAKYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ

2

1


                                                                                                 Dr. Feramiş Ender GÜNGÜNEŞ
                                                                                                    İl Sağlık MüdürüİLAN METNİ, BAŞVURU FORMU VE MÜNHAL YERLER İÇİN TIKLAYINIZ.