2019 Yılı 1. Dönem (Mayıs) Atama ve Yer Değişikliği Duyurusu
18 Nisan 2019

25/02/2019 tarihli ve 2833 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren “Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönerge” gereği, Kırıkkale ilinde yer alan sağlık tesislerinde Yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personelin isteğe bağlı olarak2019 Yılı 1. Dönem (Mayıs) İli İçi Atama veYer Değiştirme işlemleri aşağıdaki takvim, usul esaslar ve sınırlamalar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

 

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

18.04.2019

Müracaat usullerinin ve münhal kadroların ilan edilmesi

2

18/04/2019- 26/04/2019

Sağlık Tesislerince başvuruların alınmasıve Müdürlüğümüze Bildirilmesi

3

03.05.2019

Müracaatları Komisyonca kabul edilen ve edilmeyenlerin ilanı

4

03/05/2019 – 08/05/2019

Müracaatı komisyonca reddedilenlerin itirazlarının alınması

5

09.05.2019

İtiraz sonuçlarının ilan edilmesi

6

10.05.2019

Yerleştirme sonuçlarının ilanı

 

USÛL VE ESASLAR

 1. Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı Sağlık Kuruluşlarında Yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapan personel kadrolu olarak çalıştığı unvan/branşta ilân edilen tüm münhal kadrolara başvurabileceklerdir. Genel İdari Hizmetler Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı personel başvuruda bulunamayacaklardır.
 2. Tayin başvurularının müracaat tarihleri arasında alınarak EBYS’den üst yazı ile (her müracaat için ayrı üst yazı) ayrıca 03/05/2019 tarihi mesai bitimine kadar başvuru evrak asıllarının elden evrak birimlerince Müdürlüğümüz evrak birimine ulaştırılması gerekmektedir.
 3. Başvurular; Atama Nakil Talep Formunun doldurulup imzalanarak tercihlerin yapılması (en fazla beş tercih yapılacaktır) vekadrosunun bulunduğu sağlık tesisinin Yöneticisineonaylatılıp belirtilen süre içerisinde sağlık tesisine teslim edilmesi halinde değerlendirmeye alınacaktır.
 4. Başvuran personelin yerleştirme işlemleri, ÇKYS’de hesaplananhizmet puanlarıesas alınarak (en yüksek hizmet puanından aşağı doğru) yapılacaktır.Bu nedenle personelce başvuru belgesine, PBS’den alınacak Hizmet Puanını gösterir belgenin de sağlık tesisine onaylatılarak eklenmesi gerekmektedir.Personelin hizmet puanı eşit olması halinde çalışma

  Ek II-2 Ek II-2 Ek II-2 Ek II-2 Ek II-2 Ek II-2 Ek II-2 Ek II-2 Ek II-2 Ek II-2 Ek II-Ek-II/2

 5. süresi esas alınır, çalışma süresinin de eşit olması halinde kura ile yerleştirme işlemleri yapılacaktır.
 6. Başvurularını iptal ettirmek isteyenler iptal dilekçelerini03/05/2019tarihi mesai bitimine kadar gönderdikleri takdirde müracaatları değerlendirilmeye alınacaktır.
 7. Başvuruda bulunan personelin müracaat evrakları, İl İçi Atama ve Yer Değişikliği Komisyonu tarafından incelenerek değerlendirilmeye alınacaktır. Yerleştirme sonuçları Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü’nün resmi internet adresinden (www.kirikkale.ism.saglik.gov.tr) duyurulacaktır.
 8. Açılan münhal kadrolara yerleştirilenlerin ayrılışları sağlık tesisi Yöneticiliklerince atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) güniçerisinde sağlanacaktır.
 9. Müracaat şartlarını taşımadığı halde yerleştirmesi yapılan personelin atamaları sehven yapılmış olsa dahi ataması iptal edilecektir.

MÜRACAAT SINIRLAMALARI

 1. Son başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu sağlık tesisine en son atama işlemine müteakip başlayış tarihinden itibarenen az 1 yıl çalışmış olan personelinmüracaatları kabul edilecektir.
 2. 2019 Yılı 1.Dönem (Mayıs) atama ve yer değiştirme suretiyle atamasında yerleştirmesi yapılan personelden kendi istekleriyle yerleştirilme işlemini veya atama kararını iptal ettirenler ile süresi içinde ayrılışlarını yapmama nedeniyle ataması iptal edilenler,bir yıl süre ile“Dönem Tayinine” başvuruda bulunamayacaklardır.
 3. 657 sayılı Kanunun 4/B, 4/C ve 4/D maddesine göre istihdam edilen personel, 663 Sayılı KHK kapsamında sözleşme imzalayan personel ile halen Aile Hekimliği Uygulaması kapsamında sözleşmeli Aile Sağlığı Elemanı olarak görev yapanlar müracaat edemeyeceklerdir.
 4. Son başvuru tarihi itibariyle;ücretsiz izinde (askerlik, doğum vb.) olan personelin başvuruları 10/06/2019 tarihine kadar görevlerine başlayış yapmaları halinde kabul edilecektir. Başlayış yapmadıkları takdirde 2 inci madde de yer alan hükümler uygulanacaktır.
 5. Hâlen görev yaptıkları birimden ayrılmaları hâlinde Personel Dağılım Cetveline göre aktif doluluk oranının tüm unvan ve branşlarda %80’in altına düşmesi durumunda başvuruları değerlendirmeyealınmayacaktır. Başvuru sayısının belirlenmesinde küsuratlar tamama iblağ olunacaktır.
 6. PDC doluluk oranı kısıtlamasına giren aynı birimde birden fazla personel olması halinde İlan Metnimizin Usul ve Esaslar Başlıklı 4. Maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak personelin yerleştirmesi yapılacak, diğerleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
 7. Müracaat usullerinin ve münhal kadroların ilan edilme tarihinden önce son 1 (bir) yıl içerisinde (17/04/2018 tarihinden sonra) Disiplin İncelemesi nedeniyle görev yeri değişen ve geçici görevlendirilen veya geçici görevi iptal edilen personelin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 8. Ek I Münhal kadro listesinin 1.,2.,3.4.,17. ve 18. sırada belirtilen sağlık tesislerine yerleşenlerin atamaları, sağlık tesislerinin halen gayrı faal olması nedeniyle faal duruma geçince yapılacak olup, personelin bu durumu göz önünde bulundurarak müracaat etmesi gerekmektedir.
 9. İl Sağlık Müdürlüğü ilan edilen sağlık tesisi, unvan ve branşlarda değişiklik yapma hakkını saklı tutacaktır.
İl İçi Atama ve Yer Değişikliği Talep Formu
2019 Yılı 1. Dönem (Mayıs) Münhal Kadro Listesi