overlay

2018 Yılı Hac Sağlık Ekibinde Görevlendirilecek Personelle İlgili Duyuru

2018 Yılı Hac Sağlık Ekibinde Görevlendirilecek Personelle İlgili Duyuru

A- Müracaatla İlgili Hususlar
a) Müracaat işlemleri; 12–16 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 
Müracaat etmek isteyenler öncelikle Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Al-Baraka Türk Katılım Bankası A.Ş.veya Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. nezdinde bulunan “Hac Sağlık Kurumsal Hesabı’na, görevli sağlık personeli hac müracaatı için 20,00 ₺ yatıracaklardır.

Müracaat ücreti yatırıldıktan sonra Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinde bulunan Ek–1 örneğe uygun form, açıklamalar doğrultusunda elektronik ortamda doldurulacak,fotoğraf ekle butonundan vesikalık fotoğraf eklenecek, formun çıktısı alınarak Kurum yetkilisine onaylatıldıktan sonra çalıştığı kurumdan aldığı onaylı hizmet cetvelini de eklemek suretiyle elden veya posta ile en geç 21Şubat 2018 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde olacak şekilde gönderilecektir.

b)İlan edilen süre içerisinde usulüne uygun olarak yapılmayan, formu eksik düzenlenen, üzerinde tahribat yapılan, kalemle müdahale edilen, başvuru yapanın imzası, kurum yetkilisinin imzası ve mührü bulunmayan, faksla yapılan veya belirtilen süre içinde ulaştırılmayan başvurular,

Acil Tıp Uzmanları hariç, 4924 sayılı kanuna veya 663 sayılı KHK’ ya tabi çalışan ve 10.07.2017 tarihi itibari ile Devlet Hizmet Yükümlülüğü devam eden personelin başvuruları,

Kabul edilmeyecek, ayrıca müracaatı kabul edilmeyen ve vazgeçenlerin yatırmış oldukları ücret iade edilmeyecektir. 

c) Sağlık ekibinde görev almak isteyen personel, Yurtdışında en az50 gün kalabilecek ve Suudi Arabistan şartlarında gerektiğinde mesai mefhumu gözetilmeksizin, başvuruda bulunmuş olduğu unvanın gerektirdiği görev tanımı çerçevesinde, hafta sonu ve bayram tatili yapmadan çalışabilecek durumda olacaktır.

ç) Görevlendirmeler; Diğer Hususlar Başlıklı C Maddesinin a bendinde belirtilen unvanlar için, ihtiyaç nispetinde yapılacağından, söz konusu unvanların dışındakive fiilen çalıştığı kadro unvanı dışındakiunvanlar veya görevler için yapılacak müracaatlar, dikkate alınmayacaktır. 

d)2018 yılı Hac Sağlık Ekibinde görevlendirilmek üzere usulüne ve şartlarına uygun olarak müracaat eden personelin (hekim, diş hekimi, eczacı ve diyetisyenler hariç), Diyanet İşleri Başkanlığı’nca bölge merkezi olarak belirlenecek yer ve tarihte test sınavına tabi tutulmaları, test sınavı sonunda puan sıralamasına göre oluşturulacak liste üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı’nca belirlenecek sayıdaçağrılacak personel ile müracaatı bulunup test sınavına katılmayan hekim, diş hekimi, eczacı ve diyetisyenler mülakata alınacaktır.

e)Görevlendirmeler; test sınavı ve sözlü sınav/mülakata katılan sağlık personelinin aldıkları test sınavı ve sözlü sınav/mülakatpuanlarının ortalamaları, test sınavına katılmayan hekim, diş hekimi, eczacı ve diyetisyenlerin ise sözlü sınav/mülakatta aldıkları puanlar dikkate alınarak oluşturulacak sıralama listeleri üzerinden yapılacaktır.

f)Uzman hekimler hariç, tüm branşlardatecrübeli personel (hacda görev almış) görevlendirilmesinde %10 oranıaşılmayacaktır.

g)Test sınavı ve sözlü sınav/mülakatta başarılı olanlardan; daha sonra istenecek olan bilgi ve belgeleri temin edemeyenlerin ve hac organizasyonunda verilecek görevi yapmasına mani herhangi bir durumu bulunanların, belirlenen şartlardan bir veya birkaçını taşımadığı/kaybettiği ve karı-koca oldukları tespit edilenlerin (İçlerinden biri feragat etmediği takdirde), görevlendirme işlemleri yapılmayacak, şayet yapılmışsa hangi aşamada olursa olsun iptal edilecek, hakları bir sonraki seneye devredilmeyecek ve yanlış beyanda bulunduğu veya belgelerinde tahribat olduğu anlaşılanlar hakkında kanuni işlemlerin yapılması için, kurumlarına bilgi verilecektir.

ğ) Sağlık personeli ile ilgili yapılan işlemler, test ve mülakat sonuçları, görevlendirmeler ve yurtdışına hareket tarihleri Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğününhttp://hac.diyanet.gov.trinternet adresinden veya ilgili personelin e-posta adreslerine mail gönderilmek suretiyle duyurulacak olup, ayrıca adreslerine postayla tebligat yapılmayacaktır.E-posta adresinin müracaat formuna yanlış girilmiş olması ya da aktif olmaması durumunda sorumluluk adaylara ait olacaktır.

B- Müracaat Edeceklerde Aranılan Şartlar

1 - Uzman Doktorlarda;

a)Kamuya ait sağlık kurumlarında ve üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda fiilen çalışıyor olmak,

b) 2017yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

c) 01.01.1955ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak.

2- Pratisyen Doktorlarda;

a)Kamuya ait sağlık kurumlarında ve üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda16.02.2018 tarihi itibariyle en az 3yıldır (Erkekler için askerlikte geçen süre hariç) fiilen çalışıyor olmak, 

b) 2016 ve 2017 yılı hac organizasyonu ile 2018 yılı umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

c) 01.01.1963 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

3- Diş Hekimleri ve Eczacılarda;

a)Kamuya ait sağlık kurumlarında ve üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) başvurmuş olduğu unvanda 16.02.2018 tarihi itibariyle en az 3yıldır (Erkekler için askerlikte geçen süre hariç) fiilen çalışıyor olmak, 

b) 2016 ve 2017 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

c) 01.01.1963 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

4- Diyetisyenlerde;

a) Kamuya ait sağlık kurumlarında ve üniversite hastanelerinde (Vakıf üniversiteleri hariç) 16.02.2018 tarihi itibariyle en az 3 yıldır (Erkekler için askerlikte geçen süre hariç) çalışıyor olmak,

b)2016 ve 2017 yılı hac organizasyonu ile 2018 yılı umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

c)01.01.1972 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

5.Hemşire,(Ebe, ebe-hemşire, hemşire), ATT (Acil Tıp Teknisyeni-paramedik),Sağlık Memuru (Toplum sağlığı),Laboratuvar, Tıbbi Cihaz Tamir, Röntgen, Anestezi, Ortez-Protez, Sterilizasyon Ve Diş Teknikeri / Teknisyeni Ve Eczacı Kalfası olarak çalışanlarda;

a) 3 yılını yataklı tedavi hizmeti veren kamuya ait sağlık kurumları veya 112 acil servislerinde olmak şartıyla, 16.02.2018 tarihi itibariyle, başvurmuş olduğu unvanda en az 5 yıldır (Erkekler için askerlikte geçen süre hariç) fiilen çalışıyor olmak, 

b) 2016 ve 2017 yılı hac organizasyonu ile 2017 ve 2018 yılı umre organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak, 

c) 01.01.1972 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

6. Hastanelerde servis hizmetlerinde fiilen hastabakıcı veya hizmetli olarak görev yapanlarda; 

a) Kamuya ait sağlık kurumlarında 16.02.2018 tarihi itibariyle, başvurmuş olduğu unvanda en az 5 yıldır (Erkekler için askerlikte geçen süre hariç) fiilen çalışıyor olmak,

b) 2017 yılı hac organizasyonunda görevlendirilmemiş olmak,

c)01.01.1968 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak,

C- Diğer Hususlar;

a)  2018 yılı hac organizasyonunda görevlendirilecek sağlık personelinin unvanları aşağıda belirtilmiştir.

Acil Uzmanı, Aile Hekimi Uzmanı, Fizik Tedavi Uzmanı,Anestezi, Cildiye, Dâhiliye, Diş Hekimi,Eczacı, Genel Cerrahi, Göğüs Hastalıkları, Göz, İntaniye, Kadın Doğum, Kardiyoloji, Kbb, Nöroloji, Ortopedi,Psikiyatri, Radyoloji, Üroloji ve Pratisyen-Aile Hekimi,

Anestezi, Diş, Laboratuvar, Ortez-Protez, Röntgen, Sterilizasyon ve Tıbbi Cihaz Tamir Teknikerleri/Teknisyenleri ile ATT (acil tıp teknisyeni-paramedik)’ler,

Diyetisyen, Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı), Eczacı kalfası,  Hemşire (Ebe, Ebe-Hemşire-Hemşire), Hastabakıcı-Hizmetli,

b) Görevlendirilmesi uygun görülen personelin, kurumlarından muvafakatları istenilecektir.

c) Görevlendirilmesi yapılanlara; Başkanlıkça uygun görülecek hac malzemeleri verilecek, harcırahları ise; “Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Karar”ın 11. Maddesinin 2. fıkrasında belirlenen oranlarda ödenecektir.

ç) Görevlendirme süresi; hizmetin durumuna göre ihtiyaç duyulan süre kadar olacaktır.

d) Görevlendirilmesi uygun görülenler; pasaportlarını kendileri çıkartarak, istenilecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte süresi içerisinde Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.

e) Suudi Arabistan’da, kendilerine verilen görevi yapmayan veya iş disiplinine riayet etmeyenlerin; hac görevini yapıp yapmadığına bakılmaksızın görevleri sona erdirilecek ve durumları ayrıca kurumlarına bildirilecektir.